Smart-monitoring
a komplexný energetický manažment

Využitím moderných IoT technológií prinášame vzdialený smart-monitoring s komplexným energetickým manažmentom a financovaním. Umožníme Vám robiť správne a efektívne rozhodnutia vo Vašom energetickom manažmente v "reálnom čase".

O NÁS

„Mať prehľad o svojom majetku vie priniesť nemalú úsporu peňazí.“

Značka eIoT (energy Internet of Things) vznikla ako spoločná iniciatíva troch vzájomne kooperujúcich spoločností, ktoré sa rozhodli priniesť na trh nové inovatívne produkty v oblasti energetického manažmentu budov.

Spojením profesionálneho know-how z odlišných oblastí vznikol unikátny produkt, spĺňajúci najvyššie kritéria v oblasti energetického smart-meteringu a následného pretavenia získaných dát do zníženia energetických nárokov budov. Kvalitný a robustný softvér Chastia integrovaný s IoT sieťou pre získavanie dát o energiách je ideálnym nástrojom pre následné vyhodnocovanie spotreby energií, návrhov úspor či detekcie anomálií. Profesionálnym poradenstvom pre prácu so získanými údajmi tak zákazník získava najmodernejší systém pre efektívne riadenie a energetický manažment svojho portfólia nehnuteľností.

RIEŠENIA

1

Monitorovanie a meranie

IoT – skratka z anglického Internet of Things je názov pre technológie umožňujúce prepojenie komunikácie zariadení spravidla s nízkou spotrebou a nárokmi na objem prenesených dát, veľkým dosahom siete a nízkymi obstarávacími nákladmi.

Typickým použitím sú monitorovacie a meracie senzory (priemysel, poľnohospodárstvo, životné prostredie, domácnosti) a sledovanie pohybu a polohy osôb alebo zvierat, dopravných prostriedkov či tovaru.

2

Prenos dát

Komunikačné siete LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT a M-Bus spolu s centrálnym komunikačným uzlom sú určené pre zber dát zo všetkých druhov snímačov. Siete určené k bezdrôtovému prenosu dát internetu vecí (IoT) a drôtovému prenosu dát v regionálnej, národnej alebo globálnej sieti.

3

Spracovanie a report dát

Softvér CHASTIA IoT nasadený pre spracovanie, vizualizáciu, reportizáciu a vyhodnotenie dát. Možnosť sledovania ich korelácií s inými sledovanými hodnotami. Jednoduché a prehľadné rozhranie s možnosťou rozšírenia softvéru o ďalšie moduly. Facility manažment softvér, ktorý využíva veľa firiem na Slovensku a v Čechách.

Platforma

Meradlo / snímač

Elektromer

Vodomer

Plynomer

Merač tepla

Teplomer

Vlhkomer

Ďalšie snímače

IoT zariadenie

Kompaktné riešenie

Jednoduchá bezdrôtová inštalácia

Montáž a servis

Inštalácia zariadení

Servis zariadení

SLA

Prenos dát

LoRa

NB-IoT

Sigfox

M-Bus

Uloženie a spracovanie dát

Dashboard
- grafy

Reporting

Prepojenie
na Chastia FM

Energetické poradenstvo

Úsporné opatrenia

Možnosť financovania

Úspora

Integrované IoT zariadenia a meradlá

... a iné.

Prínosy pre spotrebiteľa

Dokonalý prehľad o spotrebách

elektrickej energie, vody a plynu.

Snímanie teploty a vlhkosti

v každom požadovanom mieste.

Zistenie únikov, porúch

a neželaných stavov v "reálnom čase".

Dáta pre evidenciu a vyhodnotenie

s následným krokom pre návrh efektívnejšieho a ekonomickejšieho fungovania.

Prehľadné grafy a tabuľky

s možnosťou využitia pre ďalšie rozúčtovanie.

Správa nehnuteľností, majetku,

dokumentácie a ich údržby (voliteľné).

Získanie ďalších benefitov,

ktoré je analýzou dát možné navrhnúť.

REFERENCIE

Smart-metering vo Vysokých Tatrách

Predmetom technického riešenia- využitie smart meteringu počas rekonštrukcie a následný monitoring kotolne pre horský hotel Sliezsky dom, ktorý je situovaný vo Vysokých Tatrách, v časti Nová Polianka.

viac info

Smart metering & planning v kúpeľoch

Cieľ zadania: sprístupnenie dynamických energetických údajov audítorovi z celého areálu kúpeľov pre zefektívnenie ekonomiky a možnosti financovania z úsporných opatrení.

viac info

Užívatelia platformy eIoT

Obec JasenovLesy SR Obec Trhová HradskáGréckokatolícky kňazský seminár PrešovKarlova Ves

CHCEM DEMO

Máte záujem bližšie sa oboznámiť s DEMO živou eIoT platformou?
Prosíme Vás o vyplnenie kontaktných údajov, na ktoré Vám následne odošleme prístupové údaje.

Značka eIoT, so sídlom Matejovská 6, 058 01 Poprad, spracúva v zmysle článku 6 ods. 1 písmeno b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu za účelom zaslania prihlasovacieho prístupu do dema živej eIoT platformy a možnosti kontaktovania záujemcu za účelom poskytnutia služieb s tým spojených v zmysle Vašej požiadavky (napr. odprezentovanie služby). eIoT uchováva Vaše osobne údaje po dobu potrebnú k riadnemu naplneniu uvedeného účelu ako aj do uplynutia príslušných lehôt na uplatnenie si jednotlivých právnych nárokov. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na splnenie vyššie uvedeného účelu. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov by nebolo možné Vám poskytnúť prístup do dema a ani ďalšie služby.

Zodpovedáte za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný ich zmenu nám bezodkladne oznámiť.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu alebo uplynutí doby nevyhnutnej na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte ako dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť údajov, (vii) právo podať sťažnosť na Úradu na ochranu osobných údajov SR, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 22 GDPR.

Osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj ďalším subjektom, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané, a to najmä poskytovateľ IT služieb, poskytovateľ marketingových služieb alebo orgány verejnej moci.
Ďakujeme za Váš záujem. Budeme Vás čo najskôr kontaktovať.
Odoslanie formulára zlyhalo. Prosím skúste to neskôr, alebo nám zavolajte.

FAQ (frequently asked questions)

Z akých meračov je možné zbierať údaje?

V dnešnej dobe existuje veľké množstvo meračov od rôznych výrobcov. V zásade platí, čím je merač novšieho dátumu výroby, tým je väčšia pravdepodobnosť možnosti zberu údajov. Odporúčame však individuálne posúdenie.

Aké sú možnosti zberu údajov z meračov?

Existuje niekoľko možností výstupov z meračov ako napríklad M-Bus, RS485, impulzný výstup, optický výstup a ďalšie.

Čo sú IoT zariadenia?

V energetickom priemysle používame rôzne IoT zariadenia. Komplexné zariadenia tzv. smartmetre, ktoré zabezpečujú meranie a prenos údajov. IoT prevodníky, ktoré sú pripojiteľné na výstupy meračov a následný prenos údajov. IoT snímače pre meranie rôznych typov parametrov ako je teplota, vlhkosť, CO2, svietivosť, pohyb, vzdialenosť a rôzne ďalšie.

Ako sú IoT zariadenia napájané?

Napájanie je samostatnou batériou alebo z elektrickej siete 230V.

Ako často je možné zbierať údaje?

V závislosti od využitia prenosovej infraštruktúry. Pri WiFi sieťach to môžu byť sekundové dáta. Čo sa týka IoT sietí, môžu to byť niekoľko minútové intervaly.

KONTAKT